Consorci Esportiu
 

calcula emissions institucionals

 

Aquesta calculadora s’ha dissenyat pensant en els serveis, departaments, facultats i escoles, grups de recerca de la UdG que organitzen i realitzen activitats acadèmiques i/o tasques de gestió.

Com a institució destacada en l'ambientalització universitària, la Universitat de Girona assumeix la seva responsabilitat en el còmput global d’emissions, per tan proposem que es compensin les emissions, parcial o totalment, generades pels esdeveniments i activitats que es deriven del funcionament d’una institució de recerca i formació com la nostra. 

Els coeficients d’emissió utilitzats per al càlcul d’emissions de CO2 s’han obtingut de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i del CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya).

Càlcul i compensació de les emissions generades per l’organització d’un esdeveniment (curs, congrés, jornada, seminari, etc.)

Pel que fa al transport, en el cas de l’organització d’esdeveniments, proposem que, inicialment, s’assumeixin les emissions generades pels desplaçaments de ponents, convidats i de la pròpia organització. Tot i que es deixa obert a que l’organització calculi i compensi les emissions de tots els participants a l’acte.

Pel que fa al càlcul dels consums energètics el procediment és molt senzill, es tracta d’escollir el centre o facultat on es realitzarà l’esdeveniment de la llista d’opcions que se us proposen, i després escollir l’espai d’una llista que s’ofereix. Per finalitzar, s’haurà de posar el nombre d’hores que s’ocuparà l’espai.

Càlcul i compensació de les emissions generades per un òrgan institucional (servei, facultat, departament, rectorat, etc.)

Aquesta opció està orientada a compensar les emissions del funcionament anual dels diferents òrgans de la Universitat.

En aquest cas els desplaçaments que es tindran en compte, són aquells generats per la dinàmica de funcionament de l’òrgan (reunions, participació en jornades de treball, etc.). 

Pel que fa al càlcul dels consums energètics el procediment és molt senzill, es tracta d’escollir el centre o facultat on l’organ té la seu, de la llista d’opcions que se us proposen, i després introduir els m2 de l’espai que aquest òrgan ocupa (*). Per finalitzar, s’haurà de posar el nombre d’hores que s’ocuparà l’espai, es pot agafar com a referència les 1462 hores laborables per any.

(*) Si no es té aquesta dada poseu-vos en contacte amb l’Oficina Verda... oficinaverda@udg.edu 

Oficina Verda - Universitat de Girona - Campus Montilivi - oficinaverda@udg.edu - 972 41 98 50